Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ανακοινώνει προκήρυξη για συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων, στον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων.

Ειδικότητες:

  • Τραπεζοκόμος (επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου)
  • Μπάρμαν (επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου)
  • Καμαριέρα (επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου)
  • Υπάλληλος Υποδοχής (επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου).

Σκοπός:

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις πιο πάνω ειδικότητες, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση. Πρόσθετα, τα προγράμματα στοχεύουν στην πιστοποίηση της ικανότητας και των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων βάσει του σχετικού Προτύπου Επαγγελματικών Προσόντων.

Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα Προγράμματα έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς και πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για τα συγκεκριμένα Προγράμματα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση: www.anad.org.cy.

Περιγραφή των Προγραμμάτων:

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. 50-125 ώρες ιδρυματική (θεωρητική και πρακτική) κατάρτιση σε πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),
  2. 160 ώρες (4 εβδομάδες) πρακτική κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς της ξενοδοχειακής/επισιτιστικής βιομηχανίας,
  3.       Εργοδότηση διάρκειας 2 μηνών σε επιχείρηση/οργανισμό της ξενοδοχειακής/ επισιτιστικής βιομηχανίας, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με βάση τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και
  4.      Εξέταση και πιστοποίηση της ικανότητας και των επαγγελματικών προσόντων βάσει του σχετικού Προτύπου Επαγγελματικών Προσόντων σε Επίπεδο 2.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στο ΚΕΚ και στην επιχείρηση/οργανισμό θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα (βασισμένο σε 7ωρη κατάρτιση ημερησίως, σε πενθήμερη βάση ανά εβδομάδα για το ιδρυματικό μέρος). Πρόσθετα, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η πρακτική κατάρτιση στην επιχείρηση/οργανισμό δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό.

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στα Προγράμματα:

Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να  υποβάλλονται στα γραφεία του Αναδόχου Private Institute Plato Educational Services Ltd, στη διεύθυνση Σουλίου 8, 1ος όροφος, 3016 Άγιος Ιωάννης, Λεμεσός (ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 55001, 3820 Λεμεσός, τηλέφωνα 25564260/ 25571138, τηλεομοιότυπο 25561564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο plato@cytanet.com.cy, ιστοσελίδα www.plato-edu.com) από την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 16  Μαΐου 2016.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Αναδόχου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ώρες 9:30π.μ. – 1:30μ.μ. (κλειστά 29/4/2016 και 2/5/2016 λόγω αργιών του Πάσχα). Γίνονται δεκτές από τον Ανάδοχο αιτήσεις για συμμετοχή οι οποίες αποστέλλονται στα γραφεία του Αναδόχου μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, παραδίδονται δια χειρός ή αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι οποίες παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο εντός της πιο πάνω καθορισμένης περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες και να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις που υποβάλλονται στον Ανάδοχο με ελλιπή στοιχεία.

Επιλογή Υποψηφίων για συμμετοχή στα Προγράμματα:

Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για τα συγκεκριμένα Προγράμματα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη με τον Ανάδοχο, για διαπίστωση κατά πόσον επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση τους στο επάγγελμα. Συνεντεύξεις για επιλογή των υποψηφίων θα γίνουν σε κάθε επαρχία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία του Αναδόχου στη Λεμεσό, από τα γραφεία της ΑνΑΔ στη Λευκωσία (Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος), τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.